Chính sách bảo mật

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên trang web này mà Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này xuất hiện, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Khi đăng ký Dịch vụ của SiQuanBDS.com

Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ của SiQuanBDS.com, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bất cứ thông tin cá nhân nào do SiQuanBDS.com yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để SiQuanBDS.com xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, SiQuanBDS.com sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.

2. Từ việc sử dụng các Dịch vụ của SiQuanBDS.com

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào của SiQuanBDS.com. Để tham gia sử dụng dịch vụ của AYP, chúng tôi sẽ yêu cầu họ tên, số điện thoại, email. Nếu bạn muốn SiQuanBDS.com ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, SiQuanBDS.com sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích SiQuanBDS.com xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau

Xác định danh tính của bạn.

Cung cấp một trong các dịch vụ của SiQuanBDS.com mà bạn đã yêu cầu.

Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của SiQuanBDS.com.

Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến SiQuanBDS.com liên quan đến các Dịch vụ của SiQuanBDS.com.

Duy trì và phát triển các Dịch vụ của SiQuanBDS.com.

Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Nếu bạn không đồng ý để SiQuanBDS.com xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với SiQuanBDS.com cho các Dịch vụ của SiQuanBDS.com và ngừng sử dụng các Dịch vụ do SiQuanBDS.com cung cấp.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

SiQuanBDS.com sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào. 

Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, SiQuanBDS.com có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin trang cá nhân của bạn) và Nội dung của người dùng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

IV. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

SiQuanBDS.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. SiQuanBDS.com có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin.

Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

V. NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Bạn có trách nhiệm cung cấp cho SiQuanBDS.com các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn.

Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho SiQuanBDS.com mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho SiQuanBDS.com, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

VI. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Khi sử dụng các Dịch vụ của SiQuanBDS.com, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của SiQuanBDS.com như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với SiQuanBDS.com qua email siquanbds@gmail.com